Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 2 (2015): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) ปีการศึกษา 2556 Abstract   PDF
เทพประทาน ศิโล
 
Vol 6, No 1 (2019): Vol 6, No 1 (2019): Journal of Arts and Science รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 A MODEL OF TEACHER COMPETENCY DEVELOPMENT IN 21ST CENTURY UNDER CHAIYAPHUM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3. Abstract
วาสนา ตาลทอง
 
Vol 2, No 2 (2015): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University รูปแบบโครงสร้างของลำดับขั้นพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการคิด (พุทธิพิสัย) ตามแนวคิดของบลูมที่ปรับปรุง ค.ศ. 2001 Abstract   PDF
สมภาร ศิโล สมนึก ภัทธิยธนี มนตรี อนันตรักษ์
 
Vol 6, No 1 (2019): Vol 6, No 1 (2019): Journal of Arts and Science วาทกรรมในป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 DISCOURSES IN POSTERS CAMPAIGNING FOR REDUCING ALCOHOLCONSUMPTION DURING 2015-2017 Abstract
บุรทัช ฟองลมุล, ภาวินี หยิกยี่, สาลินี สิรันทวิเนติม, จอมขวัญ สุทธินนท์
 
Vol 1, No 1 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University วิธีอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Abstract   PDF
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวาสดิ์ พรรณนา
 
Vol 3, No 2 (2016): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ : ชื่อคณะวิชาและอุดมการณ์การอุดมศึกษา Abstract   PDF
สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช, วิบูลย์ ลือมงคล
 
Vol 2, No 2 (2015): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของครูผู้สอนในโรงเรียน สำนักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเพพมหานคร Abstract   PDF
สุรศักดิ์ สีลูกวัด
 
Vol 5, No 2 (2018): Vol 5, No 2 (2018): Journal of Arts and Science สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ADMINISTRATOR’S COMPETENCIES AFFECTING TO SCHOOL PERFORMANCE UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 31 Abstract   PDF
กัญจน์ญาพิม ดุษฎีนิศากร , บรรจบ บุญจันทร์
 
Vol 4, No 1 (2017): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University แนวทางการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ THE KNOWLEDGE OF LOCAL COMMUNITIES TO PROMOTE THEIR CAREES IN CHAIYAPHUM. Abstract   PDF
ปนัดดา สัพโส, ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล, สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
 
Vol 1, No 1 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University แนวทางการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา Abstract   PDF
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
 
Vol 6, No 2 (2019): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กรณี : รองรับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ปี 2561-2564 Wastewater Management Approach the Participation of Ban Na Fai People in Tambon Na Fai, Amphoe Mueang Chaiyaphum, Chaiyaphum Province Case Study : Chaiyaphum Provincial Development Plan in 2018-2021 Abstract   PDF
ณัฐธชัย ดำรงพันธ์
 
Vol 5, No 2 (2018): Vol 5, No 2 (2018): Journal of Arts and Science แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดอกเบี้ยค้างของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด MANAGEMENT OF ACCRUED INTEREST OF MEMBERS OF MUANG CHAIYAPHUM AGRICULTURAL COOPERATIVE LTD Abstract   PDF
ประดิษฐ์ เจนชัย , ประมุข ศรีชัยวงษ์
 
Vol 1, No 2 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University แนวทางการพัฒนาการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินผลการศึกษา ตามรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน ในมาหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Abstract   PDF
พรทิพย์ กางการ และกิติคุณ วิญญายงค์
 
Vol 3, No 1 (2016): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตอาสาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองพยาแลวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ Abstract   PDF
วิมลทิพย์ วัฒนารัตน์ , พนารัตน์ เดชกุลทอง
 
Vol 5, No 2 (2018): Vol 5, No 2 (2018): Journal of Arts and Science แนวทางการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา GUIDELINE FOR VOLUNTEER NETWORK FORMATION FOR SOCIAL DEVELOPMENT AND HUMAN SECURITY IN NON DAENG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE Abstract   PDF
รัตนา เจริญรัมย์, อนุจิตร ชิณสาร
 
Vol 7, No 1 (2020): Vol 7, No 1 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) แนวทางพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ The Guidelines for Developing Habits of Prisoners with Repeat Drug Offense in Chaiyaphum Provincial Prison Abstract   PDF
รุจาภา มุ่งวิชา , กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ
 
Vol 7, No 2 (2020): Vol 7, No 2 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) โครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ในการปฏิเสธใน “ธรรมศาสตรปกรณ จาด้วยแบ่งคัวตระกูล ผัวเมียพ่อแม่ลูก” Syntactic structures of negation in “thammasatpakarana chaduaibaengkhuatrakun phuamia phomaeluk” Abstract   PDF
จอมขวัญ สุทธินนท์
 
101 - 117 of 117 Items << < 1 2 3 4 5