Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2021): Vol 8, No 1 (2021) : Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ผลของการใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานการเล่านิทานร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ The Effect of Using Blended Teaching Method of Story-telling with the Multimedia to Study Learning Interest Behavior Levels of Prathomsuksa 3, Demonstration School, Buriram Rajabhat University Abstract   PDF
อนล สวนประดิษฐ์ , บรรพต วงศ์ทองเจริญ , เวียงพิงค์ ทวีพูน
 
Vol 1, No 2 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University พืชสมุนไพรจากใบสะระแหน่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ Abstract   PDF
ดร.ศิรินันท์ ถนัดค้า
 
Vol 8, No 1 (2021): Vol 8, No 1 (2021) : Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 The Transformational Leadership of School Administrators Affecting Working as Teamwork of Teachers in Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 Abstract   PDF
กฤษฎา เจตน์จำนงค์ , บรรจบ บุญจันทร์
 
Vol 7, No 2 (2020): Vol 7, No 2 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครราชสีมา Leadership Affecting Effectiveness of Thai Women Empowerment funds Administration in NakhornRatchasima Province Abstract   PDF
นรินทิพย์ กาญจนศิริ , นิเทศ ตินณะกุล , ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 
Vol 6, No 2 (2019): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) มาตรฐานการอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ Graduate Education Standards for Rajabhat Universities Abstract   PDF
ชัชจริยา ใบลี
 
Vol 5, No 1 (2018): Vol 5, No 1 (2018): Journal of Arts and Science ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด STRATEGIC FOR PROVINCIAL DEVELOPMENT Abstract
เมตต์ เมตต์การุณ์จิต
 
Vol 6, No 1 (2019): Vol 6, No 1 (2019): Journal of Arts and Science ยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการนำนโยบายโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 STRATEGY AFFECTING PRACHARATH SCHOOL POLICY IMPLEMENTATIONUNDERUDON THANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 Abstract
วานิตย์ สิมงาม , บรรจบ บุญจันทร์
 
Vol 1, No 1 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการนำโครงการจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปปฏิบัติสู่ผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร Abstract   PDF
ดร.เมตต์ เมตต์การุณ์จิต
 
Vol 4, No 2 (2017): Journal of Arts and Science รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ปีงบประมาณ 2559 PROJECT EVALUATION REPORT ON DEVELOPING MORALS, ETHICS AND ETHICAL CODES OF CONDUCT FOR TEACHING PROFESSION IN GRADUATE DIPLOMA PROGRAM, 2016. Abstract   PDF
สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช, สิขรินทร์ ก้อนในเมือง, เรืองศิลป์ จําปาวงษ์
 
Vol 2, No 2 (2015): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) ปีการศึกษา 2556 Abstract   PDF
เทพประทาน ศิโล
 
Vol 6, No 1 (2019): Vol 6, No 1 (2019): Journal of Arts and Science รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 A MODEL OF TEACHER COMPETENCY DEVELOPMENT IN 21ST CENTURY UNDER CHAIYAPHUM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3. Abstract
วาสนา ตาลทอง
 
Vol 2, No 2 (2015): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University รูปแบบโครงสร้างของลำดับขั้นพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการคิด (พุทธิพิสัย) ตามแนวคิดของบลูมที่ปรับปรุง ค.ศ. 2001 Abstract   PDF
สมภาร ศิโล สมนึก ภัทธิยธนี มนตรี อนันตรักษ์
 
Vol 8, No 1 (2021): Vol 8, No 1 (2021) : Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 Organization Culture Affecting Academic Efficiency in School Under Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area Office 2 Abstract   PDF
พักตร์วิภา บุญประสิทธิ์ , บรรจบ บุญจันทร์
 
Vol 6, No 1 (2019): Vol 6, No 1 (2019): Journal of Arts and Science วาทกรรมในป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 DISCOURSES IN POSTERS CAMPAIGNING FOR REDUCING ALCOHOLCONSUMPTION DURING 2015-2017 Abstract
บุรทัช ฟองลมุล, ภาวินี หยิกยี่, สาลินี สิรันทวิเนติม, จอมขวัญ สุทธินนท์
 
Vol 1, No 1 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University วิธีอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Abstract   PDF
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวาสดิ์ พรรณนา
 
Vol 3, No 2 (2016): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ : ชื่อคณะวิชาและอุดมการณ์การอุดมศึกษา Abstract   PDF
สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช, วิบูลย์ ลือมงคล
 
Vol 2, No 2 (2015): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของครูผู้สอนในโรงเรียน สำนักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเพพมหานคร Abstract   PDF
สุรศักดิ์ สีลูกวัด
 
Vol 5, No 2 (2018): Vol 5, No 2 (2018): Journal of Arts and Science สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ADMINISTRATOR’S COMPETENCIES AFFECTING TO SCHOOL PERFORMANCE UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 31 Abstract   PDF
กัญจน์ญาพิม ดุษฎีนิศากร , บรรจบ บุญจันทร์
 
Vol 4, No 1 (2017): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University แนวทางการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ THE KNOWLEDGE OF LOCAL COMMUNITIES TO PROMOTE THEIR CAREES IN CHAIYAPHUM. Abstract   PDF
ปนัดดา สัพโส, ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล, สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
 
Vol 1, No 1 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University แนวทางการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา Abstract   PDF
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
 
Vol 6, No 2 (2019): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กรณี : รองรับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ปี 2561-2564 Wastewater Management Approach the Participation of Ban Na Fai People in Tambon Na Fai, Amphoe Mueang Chaiyaphum, Chaiyaphum Province Case Study : Chaiyaphum Provincial Development Plan in 2018-2021 Abstract   PDF
ณัฐธชัย ดำรงพันธ์
 
Vol 5, No 2 (2018): Vol 5, No 2 (2018): Journal of Arts and Science แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดอกเบี้ยค้างของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด MANAGEMENT OF ACCRUED INTEREST OF MEMBERS OF MUANG CHAIYAPHUM AGRICULTURAL COOPERATIVE LTD Abstract   PDF
ประดิษฐ์ เจนชัย , ประมุข ศรีชัยวงษ์
 
Vol 1, No 2 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University แนวทางการพัฒนาการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินผลการศึกษา ตามรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน ในมาหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Abstract   PDF
พรทิพย์ กางการ และกิติคุณ วิญญายงค์
 
Vol 3, No 1 (2016): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตอาสาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองพยาแลวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ Abstract   PDF
วิมลทิพย์ วัฒนารัตน์ , พนารัตน์ เดชกุลทอง
 
Vol 5, No 2 (2018): Vol 5, No 2 (2018): Journal of Arts and Science แนวทางการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา GUIDELINE FOR VOLUNTEER NETWORK FORMATION FOR SOCIAL DEVELOPMENT AND HUMAN SECURITY IN NON DAENG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE Abstract   PDF
รัตนา เจริญรัมย์, อนุจิตร ชิณสาร
 
101 - 125 of 127 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>