Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2021): Vol 8, No 1 (2021) : Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) คุณภาพชีวิตของการทำงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ The Quality of Teacher’s Work Life Affecting the Performance in Accordance with Professional Standards Abstract   PDF
มานะ สินธุวงษานนท์ , และนัฐยา บุญกองแสน
 
Vol 5, No 1 (2018): Vol 5, No 1 (2018): Journal of Arts and Science คุณลักษณะการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา TEAMWORK CHARACTERISTICS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTETION PERSONNEL (SUPPORTING STAFF) AT NAKHON RATCHSIMA RAJABHAT UNIVERSITY Abstract
ปริญญ์ ก่อวงศ์กาญจน์ , ประยุทธ ไทยธานี
 
Vol 7, No 2 (2020): Vol 7, No 2 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) จิตสาธารณะ : สิ่งที่สังคมต้องการ Public mind : what the social needed Abstract   PDF
อริสา นพคุณ , วีระ โอบอ้อม , ไสว กันนุลา
 
Vol 4, No 1 (2017): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ตัวแบบเซลลูลาร์ออโตมาตาสำหรับจำลองการจราจรบนท้องถนน กรณีศึกษา : ใจกลางเมืองชัยภูมิ CELLULAR AUTOMATA FOR ROAD TRAFFIC SIMMULATION CASE STUDY : CHAIYAPHUM CITY Abstract   PDF
Sangsan Kratoorerk, Achitpon Sasitharanuwat, Sutthinan Loonpeng, Siriporn Patanakitsiri, Thammanoon Mavises
 
Vol 5, No 1 (2018): Vol 5, No 1 (2018): Journal of Arts and Science ทัศนะต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา THE OPINIONS TOWARD FRESHMEN INDUCTION AND CHEERLEADING ACTIVITIES OF NAKORNRATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS Abstract
จักรพรรดิ นาวายนต์ , ประยุทธ ไทยธานี
 
Vol 3, No 2 (2016): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของกาเย่ เรื่อง วิธีการแสวงหาสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
ณัฐวุฒิ บุญศรีแก้ว , สมศักดิ์ มงคลขจรกิตติ
 
Vol 6, No 1 (2019): Vol 6, No 1 (2019): Journal of Arts and Science ประสิทธิภาพการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ THE EFFECTIVENESS OF SERVICE OF INSTRUCTION MATERIAL AND AUDIO IN CHAIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY Abstract
กานต์ แสนยาโต
 
Vol 3, No 2 (2016): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ Abstract   PDF
ขวัญใจ ธรรมกุล , บุญพิสิฐษ์ ธรรมกุล , ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา
 
Vol 1, No 1 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ Abstract   PDF
นายประมวล เหล่าสมบัติทวี และ ดร.พัชนี จินชัย
 
Vol 4, No 2 (2017): Journal of Arts and Science ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการใช้โปรแกรมอดบุหรี่ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ FACTORS AFFECTING TO THE SUCCESS OF SMOKING CESSATION PROGRAMS OF HUAIBONG SUB- DISTRICT, MUANG CHAIYAPHUM DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE Abstract   PDF
พันทิพพา บุญเศษ, ยุพาภักดิ์ กรีรัมย์, ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา, กุลวดี คตชนะเลขา, วราวุฒิ มหามิตร
 
Vol 4, No 2 (2017): Journal of Arts and Science ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการใช้โปรแกรมอดบุหรี่ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ FACTORS AFFECTING TO THE SUCCESS OF SMOKING CESSATION PROGRAMS OF HUAIBONG SUB- DISTRICT, MUANG CHAIYAPHUM DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE Abstract
พันทิพพา บุญเศษ
 
Vol 4, No 2 (2017): Journal of Arts and Science ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก FACTORS EFFECTING TO THE SUCCESS OF PUBLIC HEALTH VOLUNTEER FOR PREVENTION AND CONTROL DENGUE HEMORRHAGIC FEVER Abstract   PDF
ยุพาภักดิ์ กรีรัมย์, ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา, กุลวดี คตชนะเลขา, ตะวัน จําปาโพธิ์, วราวุฒิ มหามิตร
 
Vol 7, No 2 (2020): Vol 7, No 2 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารของนักวิชาการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา Factors influencing communication efficiency of education officer under district local administration Nakhon Ratchasima Abstract   PDF
สุวรรณภี จันทร์บูรณ์ , บรรจบ บุญจันทร์
 
Vol 5, No 2 (2018): Vol 5, No 2 (2018): Journal of Arts and Science ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ FACTORS AFFECTING THE RESEARCHES OF RAJABHAT UNIVERSITIES INSTRUCTORS IN THE NORTHEASTERN REGION Abstract   PDF
กมลพรรณ นนทะเสน , สุนันท์ สีพาย
 
Vol 5, No 2 (2018): Vol 5, No 2 (2018): Journal of Arts and Science ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา FACTORS AFFECTING THE PROCUREMENT MANAGEMENT OF SCHOOLS UNDER NAKHONRATCHASIMA PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION Abstract   PDF
กัญญารัตน์ ประทุม , บรรจบ บุญจันทร์
 
Vol 7, No 2 (2020): Vol 7, No 2 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 Factors affecting educational management participation of schools under secondary educational service area office 31 Abstract   PDF
เชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร , บรรจบ บุญจันทร์
 
Vol 8, No 1 (2021): Vol 8, No 1 (2021) : Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 Factors affecting effectiveness of personnel administration of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area Office 7 Abstract   PDF
สมทรง กิจจาชาญชัยกุล , นิเทศ ตินณะกุล , อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์
 
Vol 5, No 2 (2018): Vol 5, No 2 (2018): Journal of Arts and Science ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 FACTORS AFFECTINGEFFECTIVENESS OF ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION OF EDUCATIONAL OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS UNDER CHAIYAPHUM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 Abstract   PDF
ธนาเศษฐ์ เพ็ชรกลาง , บรรจบ บุญจันทร์
 
Vol 7, No 2 (2020): Vol 7, No 2 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 Factors Affecting to Curriculum Administration Effectiveness in school under Secondary Educational Service Area Office 32 Abstract   PDF
ทนงศักดิ์ นาคแก้ว , บรรจบ บุญจันทร์
 
Vol 5, No 1 (2018): Vol 5, No 1 (2018): Journal of Arts and Science ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 Abstract
พีรปภา ปุลินธนวัต , ประยุทธ ไทยธานี
 
Vol 4, No 2 (2017): Journal of Arts and Science ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการลดจำนวนของชาวนารุ่นใหม่ โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษา ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ CASUAL FACTORS AFFECTING TO THE DECREASING NUMBER OF NEW GENERATION'S FARMING CAREER BY LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS: A CASE STUDY OF NAFAY SUB-DISTRICT, MUEANG CHAIYAPHUM DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE Abstract   PDF
วิราวรรณ พุทธมาตย์
 
Vol 1, No 2 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริการงานวิชาการในโรงเรียน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา Abstract   PDF
วิวัฒน์ ตู้จำนงค์
 
Vol 4, No 1 (2017): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ในกระบวนการเพาะปลูกมันสำปะหลัง Health and Environment Effect of Herbicides in Cassava Cultivation Process Abstract   PDF
ดวงใจ วิชัย, สุวิตรา สร้างนา, นงนิตย์ คาดสนิท
 
Vol 7, No 1 (2020): Vol 7, No 1 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ผลการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่มีต่อความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา The Effect of the Camp Activity Management Developing English Skills on the Communicative Speaking Ability of Primary Level Students Abstract   PDF
ประยูร เชาวนีนาท , อิสระพงศ์ ถนัดค้า
 
Vol 1, No 2 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ผลการสำรวจความต้องการของชุมชนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ "วิทยาเขตนครศรีเทพ" จังหวัดเพชรบูรณ์ Abstract   PDF
ดร.สมพงษ์ เสนชัย และคณะ
 
76 - 100 of 127 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>