Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2018): Vol 5, No 1 (2018): Journal of Arts and Science การใช้คำในหนังสือบันทึกของตุ๊ด ของธีร์ธวิต เศรฐไชย WORDS USE IN “DIARY OF TOOTSIES” BY THEETAWIT SETTHACHAI Abstract
จักรพันธ์ ศรีอาราม,ธนพล สุภาวีระ,ตรัยรัตน์ ทิพย์จันทร์,จอมขวัญ สุทธินนท์
 
Vol 7, No 1 (2020): Vol 7, No 1 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 Policy Proposal for Moral and Ethics Development of Basic Educational Learners in of Regional Education Office No.13 Abstract   PDF
กุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์
 
Vol 6, No 2 (2019): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) คดีพิพาทกรณีเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งให้บุคคลรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ผู้นั้นบุกรุก The Case Involving a Dispute in Relation to State Official Issuing an Order to a person to Demolish the Building Constructed in the Public Domain that such Person trespasses Abstract   PDF
อุบลรัตน์ จิพยัคฆ์
 
Vol 4, No 2 (2017): Journal of Arts and Science ครอบครัวรักษาศีล 5 : รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำรงชีวิต ของครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานี FIVE PRECEPTS – OBSERVING FAMILY : A MODEL AND PROMOTION OF THAI FAMILY’S LIVING IN UBONRATCHATHANI PROVINCE. Abstract   PDF
พูลศักดิ์ หอมสมบัติ, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวัฒฺฑโน, พระครูศรี ปริยัติยาภิวัฒน์, พระครูโกศล วิหารคุณ, ธรสิทธิ์ ฉัตรสุวรรณ
 
Vol 4, No 1 (2017): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ People’ Opinions on the Service Delivery Efficiency of Nongbuaban Sub-district Administrative Organization, Chatturat District, Chaiyaphum Province. Abstract   PDF
เดชา คนที , ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี
 
Vol 7, No 1 (2020): Vol 7, No 1 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Students’ Satisfaction to the Curriculum Administration, Master of Education (Educational Administration) at NakhonRatchasima Rajabhat University Abstract   PDF
อริสา นพคุณ
 
Vol 5, No 1 (2018): Vol 5, No 1 (2018): Journal of Arts and Science ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ SATISFACTION OF NURSING STUDENTS TOWARD QUALITY OF NURSING PROGRAME,FACULTY OF NURSING IN RAJABHAT CHAIYAPHUM UNIVERSITY Abstract
อณัญญา ลาลุน , ศิปภาภุมมารักษ์ , นารีรัตน์ภักดีศิริวงษ์ , พิมพ์รดา ธรรมมีภักดี , สุวรรณี มณีศรี
 
Vol 2, No 1 (2015): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ Abstract   PDF
ดร.สมพงษ์ เสนชัย
 
Vol 5, No 1 (2018): Vol 5, No 1 (2018): Journal of Arts and Science ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) EMPLOYERS’ SATISFACTION FOR GRADUATES FROM GRADUATE PROGRAM IN ACADEMIC YEAR 2015 BASED ON STANDARD CRITERIA PROPOSED BY THE OFFICE FOR NATIONAL EDUCATION STANDARD AND QUALITY ASSESSMENT (PUBLIC ORGANIZATION) Abstract
ศุภรดา แสนยาโต
 
Vol 2, No 2 (2015): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ Abstract   PDF
พนารัตน์ เดชกุลทอง
 
Vol 6, No 1 (2019): Vol 6, No 1 (2019): Journal of Arts and Science ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 RELATIONSHIP BETWEEN GOOD GOVERNANCE ADMINISTRATION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF TEACHERS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 31 Abstract
นพพร โพสุวัน , ปณิธาน วรรณวัลย์
 
Vol 7, No 2 (2020): Vol 7, No 2 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจกับการทำงานเป็นทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 Relationship between empowerment and teamwork of teachers under Nakorn Ratchasima primary educational service area office 3 Abstract   PDF
ปรัชญา แก้วโพธิ์ , บรรจบ บุญจันทร์
 
Vol 6, No 2 (2019): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มใหม่) Relationship Between Visionary Leadership of Executive and Managenal Effectiveness in Rajabhat University in Northeastern Region Abstract   PDF
รุ่งทิวา ประทุมมาลย์, ปณิธาน วรรณวัลย์
 
Vol 6, No 1 (2019): Vol 6, No 1 (2019): Journal of Arts and Science ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา กับการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND SCHOOL MANAGEMENT OF CHAIYAPHUMPROVINCEADMINISTRATION ORGANIZATION Abstract
สุภาพร สืบเทพ , เพียงแข ภูผายาง
 
Vol 7, No 1 (2020): Vol 7, No 1 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 The Relationship between the Competencies of School Administrators and Learning Organization of School under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 Abstract   PDF
ณิกัญญา สายธนู , สรรฤดี ดีปู่
 
Vol 7, No 1 (2020): Vol 7, No 1 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 The Relationship between Motivation to Work of Teachers and School Effectiveness under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 Abstract   PDF
พิเชษฐ สายธนู , สรรฤดี ดีปู่
 
Vol 3, No 1 (2016): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ความสำเร็จของการบูรณาในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการติดเตียงของจิตอาสา ตำบลโนนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ Abstract   PDF
ประจักษ์ นาครินทร์ , จิระพร ยอดท่าหว้า , ณพรรษ อาจกมล และศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา
 
Vol 6, No 2 (2019): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรด้วยการนิเทศงานสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ The Success of Personnel Development using Public Health Supervision at Sub-District Health Promoting Hospital in Chaiyaphum Province Abstract   PDF
ชวฤทธิ์ ศิริชาติ, ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา
 
Vol 3, No 1 (2016): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ความสำเร็จของโรงเรียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน Abstract   PDF
อภิญญารักษ์ สมองดี , ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา
 
Vol 3, No 2 (2016): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณไม้ยืนต้น เพื่อการจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Abstract   PDF
จันทร์จิรา ตรีเพชร
 
Vol 5, No 1 (2018): Vol 5, No 1 (2018): Journal of Arts and Science คุณลักษณะการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา TEAMWORK CHARACTERISTICS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTETION PERSONNEL (SUPPORTING STAFF) AT NAKHON RATCHSIMA RAJABHAT UNIVERSITY Abstract
ปริญญ์ ก่อวงศ์กาญจน์ , ประยุทธ ไทยธานี
 
Vol 7, No 2 (2020): Vol 7, No 2 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) จิตสาธารณะ : สิ่งที่สังคมต้องการ Public mind : what the social needed Abstract   PDF
อริสา นพคุณ , วีระ โอบอ้อม , ไสว กันนุลา
 
Vol 4, No 1 (2017): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University ตัวแบบเซลลูลาร์ออโตมาตาสำหรับจำลองการจราจรบนท้องถนน กรณีศึกษา : ใจกลางเมืองชัยภูมิ CELLULAR AUTOMATA FOR ROAD TRAFFIC SIMMULATION CASE STUDY : CHAIYAPHUM CITY Abstract   PDF
Sangsan Kratoorerk, Achitpon Sasitharanuwat, Sutthinan Loonpeng, Siriporn Patanakitsiri, Thammanoon Mavises
 
Vol 5, No 1 (2018): Vol 5, No 1 (2018): Journal of Arts and Science ทัศนะต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา THE OPINIONS TOWARD FRESHMEN INDUCTION AND CHEERLEADING ACTIVITIES OF NAKORNRATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS Abstract
จักรพรรดิ นาวายนต์ , ประยุทธ ไทยธานี
 
Vol 3, No 2 (2016): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของกาเย่ เรื่อง วิธีการแสวงหาสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
ณัฐวุฒิ บุญศรีแก้ว , สมศักดิ์ มงคลขจรกิตติ
 
51 - 75 of 117 Items << < 1 2 3 4 5 > >>