Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 2 (2017): Journal of Arts and Science การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาของโพลยา (Polya) A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND RETENTION IN MATHEMATICS ON ADDITION AND SUBTRACTION PROBLEMS OF PRATHOM 1 STUDENTS BY POLYA’S INSTRUCTION MODEL Abstract   PDF
พรทิพย์ ลือหาญ , ชวนพิศ รักษาพวก
 
Vol 5, No 1 (2018): Vol 5, No 1 (2018): Journal of Arts and Science การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT AND SCIENCE PROBLEM SOLVING ABILITY ENTITLED FORCE AND MATERIAL ELEMENT MOTIONBY USING LEARNING 7E LEARNING CYCLE ACTIVITIES FOR MATTHAYOMSUEKSA 3 STUDENTS. Abstract
พรทิพย์ เจริญใจ , ชวนพิศ รักษาพวก
 
Vol 1, No 2 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการศึกาษาของท้องถิ่นเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ : พหุกรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 Abstract   PDF
ดร.สมภาร ศิโล และคณะ
 
Vol 5, No 1 (2018): Vol 5, No 1 (2018): Journal of Arts and Science การพัฒนาระบบประเมินการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ DEVELOPMENT OF ONLINE TEACHING ASSESSMENT SYSTEM FOR CHAIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY Abstract
ปาณิสรา หาดคุณทด , ธนากร แสงกุดเลาะ
 
Vol 8, No 1 (2021): Vol 8, No 1 (2021) : Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการสะท้อนคิดของครู เพื่อสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ The Development of Information System for teachers’ Reflection to Support Professional Learning Community Abstract   PDF
ยุมนา ศรีจันทร์ดี , กนิษฐ์ ศรีเคลือบ , สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
 
Vol 5, No 2 (2018): Vol 5, No 2 (2018): Journal of Arts and Science การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามงบประมาณรายรับตามแผน งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR REVENUE BUDGET TRACKING IN ACCORDING WITH INCOME BUDGET PLAN OF CHAIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY Abstract   PDF
ธนากร แสงกุดเลาะ , ปาณิสรา หาดขุนทด
 
Vol 4, No 2 (2017): Journal of Arts and Science การพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานด้วยการลดปริมาณข้อมูลโดยใช้ระบบแม่ข่ายพักข้อมูล THE DEVELOPMENT OF THE INTERNET SERVICE PERFORMANCE ENHANCING SYSTEM IN THE ORGANIZATION BY DECREASING THE AMOUNT OF INFORMATION WITH THE STORING SERVER. Abstract   PDF
วิโรจน์ อภินันท์ธนากร , ศิริพร พัฒน์ธนกฤษศิริ
 
Vol 7, No 1 (2020): Vol 7, No 1 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 The Development of Learning Model Management by Problem-Based Learning Integrated with the Sufficiency Economy Philosophy Principles to Promote the Creative Problem-Solving Ability; Entitled, ‘Living Things and Environment’ for Prathomsuksa 6 Students Abstract   PDF
ศณิตตา โกกลางดอน
 
Vol 6, No 1 (2019): Vol 6, No 1 (2019): Journal of Arts and Science การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ PPFIFC เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 DEVELOPMENT OF PPFIFC LEARNING EXPERIENCE MODEL FOR ENHANCINGSCIENTIFIC PROCESS SKILLS FOR THIRD YEAR KINDERGARTENSTUDENTS Abstract
ชนัญญา ประครองญาติ
 
Vol 4, No 2 (2017): Journal of Arts and Science การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง พืชสมุนไพร สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ CURRICULUM DEVELOPMENT TRAINING ON MEDICINALPLANTS FOR STUDENTS ENROLLED IN INFORMAL EDUCATION AT CENTRE FOR NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION ATKAENGKHOR DISTRICT CHAIYAPHUM PROVINCE Abstract   PDF
จุลเจิม สุริวงค์, เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี
 
Vol 6, No 2 (2019): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า บ้านนาฝายอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ The Development of The Training Course on Food Preserving from Thai Pleurotusostreatusby Participation of Ban Nafai Community, Chaiyaphum Mueang District, Chaiyaphum Province Abstract   PDF
ลักขณา สุกใส, จินตกานด์ สุธรรมดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี
 
Vol 1, No 2 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการแก้ปัญหาเชิงอนาคตสำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ Abstract   PDF
ดร.นรินทร์ สุทธิศักดิ์
 
Vol 1, No 1 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University การพัฒนาเค้าโครงวิจัยโดยใช้ชุดฝึกเขียนเค้าโครงวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Abstract   PDF
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง เพชรสุข
 
Vol 4, No 1 (2017): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ PEOPLE’ PARTICIPATION IN RUBBISH ERADICATION MANAGEMENT IN THE ZONE OF NONGPHAI SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, KAENGKRO DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE Abstract   PDF
ชัยสิทธิ์ บุญโยธา , พิทักษ์พงศ์ กางการ
 
Vol 1, No 2 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University การมีส่วนร่วมในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ Abstract   PDF
ธนาวิทย์ กางการ
 
Vol 8, No 1 (2021): Vol 8, No 1 (2021) : Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) การศึกษาการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 The Study of The Effective Human Resource Management from Small-sized School In Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2 Abstract   PDF
สันติ จันจำปา , สุวิมล ตั้งประเสริฐ
 
Vol 3, No 1 (2016): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรการบริหารส่วนตำบล จังหวัดชัยภูมิ Abstract   PDF
จิตอารีย์ ชินสาร์ , วิสุทธิ์ เวียงสมุทร
 
Vol 7, No 2 (2020): Vol 7, No 2 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ เรื่อง โครงสร้างอะตอม วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวีธาภิเศก A study of the efficiency by using supplementary skill exercises on atomic structure via inquiry approach activities (5e) on physical science for Matthayomsuksa 5 students of Taweethapisek school Abstract   PDF
วรณัน กิตติ์ดำรงเดโช , เจริญศักดิ์ เลางาม , บรรจบ บุญจันทร์
 
Vol 1, No 2 (2014): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University การศึกษาผลการเรียนด้วยกูเกิ้ลไดร์ฟและเว็บบล็อกกับการเรียนแบบปกติรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Abstract   PDF
นาวาอากาศเอก ดร.สุรินทร์ คอทอง
 
Vol 5, No 1 (2018): Vol 5, No 1 (2018): Journal of Arts and Science การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ ระบบนิเวศและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON ECOSYSTEM LEARNING UNIT AND ANALYTICAL THINKINGOF MATHAYOMSUKA 6 STUDENTSBY 4MAT Abstract
วีรพงษ์ พรหมจอม , สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์
 
Vol 7, No 1 (2020): Vol 7, No 1 (2020): Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online) การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 A study of Administrator Leadership Affecting Teachers' Performance The Secondary Educational Service Area Office 31 Abstract   PDF
อมรา พิมพ์สวัสดิ์ , บรรจบ บุญจันทร์
 
Vol 2, No 1 (2015): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University การศึกษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตามทัศนะของอาจารย์ และนักศึกษา Abstract   PDF
ตะวัน จำปาโพธิ์
 
Vol 5, No 2 (2018): Vol 5, No 2 (2018): Journal of Arts and Science การศึกษาเชิงทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างผนังท่อนาโนคาร์บอนชั้นเดียว และพอลิเอทิลีนอิมีน THEORETICAL STUDY OF INTERACTIONS BETWEEN SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES AND POLYETHYLENEIMINE Abstract   PDF   PDF
พงษ์นเรศ บุญถึง , สิทธิพงษ์ โกมิล
 
Vol 4, No 1 (2017): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านที่มีการระบาดและไม่มีการระบาดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ COMPARATIVE STUDY OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER BEHAVIOR PREVENTION BY PEOPLE LIVING IN EPIDEMIC AND NON-EPIDEMIC VILLAGES IN MEUNG DISTRICT, CHAIYAPUM PROVINCE Abstract   PDF
ปาริชาติ สัตย์ญารักษ์ , กรุณา จันทุม , ศิริพร พัฒน์ธนกฤษศิริ
 
Vol 3, No 2 (2016): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University การศึกษาและจำลองแบบปูนปั้นมอหินขาวเชิงศิลปะสามมิติ Abstract   PDF
พัชรชัย แฝงชัยภูมิ
 
26 - 50 of 127 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>