Vol 8, No 1 (2021)

Vol 8, No 1 (2021) : Journal of Arts and Science , ISSN 2730-1486 (online)

Table of Contents

Original Research

จริญญา สมานญาติ
PDF
สันติ จันจำปา , สุวิมล ตั้งประเสริฐ
PDF
สมทรง กิจจาชาญชัยกุล , นิเทศ ตินณะกุล , อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์
PDF
มานะ สินธุวงษานนท์ , และนัฐยา บุญกองแสน
PDF
กฤษฎา เจตน์จำนงค์ , บรรจบ บุญจันทร์
PDF
พักตร์วิภา บุญประสิทธิ์ , บรรจบ บุญจันทร์
PDF
ยุมนา ศรีจันทร์ดี , กนิษฐ์ ศรีเคลือบ , สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
PDF
จอมขวัญ สุทธินนท์
PDF
อนล สวนประดิษฐ์ , บรรพต วงศ์ทองเจริญ , เวียงพิงค์ ทวีพูน
PDF
ระวิสุดา บุญครอง
PDF