การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานได้จริงหรือ CAN THE PERFORMANCE EVALUATION IMPROVE EMPLOYEE

ทศพร พีสะระ , กาญจนา สุขบัว

Abstract


ปัจจุบันการนำเอาผลการประเมินการปฏิบัติงานมาเป็นเครื่องมือสำหรับการเพิ่มค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือ ระบุทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยังคงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรนำมาใช้วัดและประเมินค่าของพนักงาน เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ทำให้ทราบถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นของพนักงานที่ส่งผลให้งานที่ได้มอบหมายไปนั้น สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายถึงแนวทาง และหลักการที่แท้จริงสำหรับผู้ที่รับผิดชอบ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร โดยมีแนวคิด ทฤษฎี พร้อมขั้นตอนประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

 “ผลการปฏิบัติงานของคุณรอบนี้ได้ดีเด่นนะ แต่คุณเคยได้รับการปรับค่าตอบแทนที่สูงแล้ว รอบนี้ให้คนอื่นบ้างแล้วกัน” จากประโยคดังกล่าว เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเคยมีประสบการณ์มาบ้างสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ย่อมกำหนดอัตราค่าตอบแทน หรือค่าจ้างไว้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบาย โดยที่การปรับเพิ่มค่าจ้างถือเป็นหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ซึ่งการปรับเพิ่มค่าจ้างดังกล่าว อาจจะนำผลการปฏิบัติงานมาเป็นตัวชี้วัด (key performance indicator) ในการปรับเพิ่มค่าจ้าง โดยองค์กรจะต้องมีการกำหนดในรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับพนักงานแต่ละคน สำหรับภารกิจ หน้าที่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ        ที่เกิดขึ้น และการที่จะทราบได้ว่าพนักงานมีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่นั้น จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน เป็นต้น ซึ่งหลังจากที่พนักงานได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่องค์กรหรือผู้บังคับบัญชากำหนดแล้ว กระบวนการต่อไปก็คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance evaluation) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และทำให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงการปฏิบัติงานของพนักงานว่าเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้

ก่อนการปฏิบัติงานหรือไม่

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.