การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาของโพลยา (Polya) A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND RETENTION IN MATHEMATICS ON ADDITION AND SUBTRACTION PROBLEMS OF PRATHOM 1 STUDENTS BY POLYA’S INSTRUCTION MODEL

พรทิพย์ ลือหาญ , ชวนพิศ รักษาพวก

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก    การลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาของโพลยาที่มีประสิทธิภาพ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกการลบ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาของโพลยา 3) เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกการลบ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จำนวน 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน      และค่าที  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาของโพลยา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 2) ความคงทนในการเรียนรู้หลังเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาของโพลยา ไม่แตกต่างจาก การทดสอบหลังเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.