ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการลดจำนวนของชาวนารุ่นใหม่ โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษา ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ CASUAL FACTORS AFFECTING TO THE DECREASING NUMBER OF NEW GENERATION'S FARMING CAREER BY LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS: A CASE STUDY OF NAFAY SUB-DISTRICT, MUEANG CHAIYAPHUM DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE

วิราวรรณ พุทธมาตย์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจประกอบอาชีพทำนาของคนรุ่นใหม่ และแนวทางในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพทำนา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 160 คน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก        (Logistic Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากประกอบอาชีพทำนามากที่สุดคือ มีอาชีพหลักอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอาชีพทำนา คิดเป็นร้อยละ 43.28 ปัจจัยรองลงมาคือ ไม่มีที่ดิน และเป็นอาชีพที่ลำบาก คิดเป็นร้อยละ 26.87 และ 20.90 ตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้คนรุ่นใหม่อยากประกอบอาชีพทำนามากที่สุดคือ มีที่ดินสำหรับทำนา คิดเป็นร้อยละ 46.30 ปัจจัยรองลงมา             คือ บรรพบุรุษพาทำ และลดรายจ่ายในการซื้อข้าว คิดเป็นร้อยละ 24.07 และ 22.22 ตามลำดับ และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความสนใจประกอบอาชีพทำนาของคนรุ่นใหม่มีเพียงปัจจัยเดียวคือ อายุ ที่สามารถพยากรณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้แนวทางการแก้ปัญหาการลดจำนวนของชาวนารุ่นใหม่ ได้แก่ รัฐบาลควรมีมาตรการที่ทำให้ข้าวมีราคาสูงขึ้น คนในชุมชนและรัฐบาลต้องสร้างแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อยู่ใกล้ชิดพื้นที่นาหรือบรรพบุรุษมีอาชีพทำนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานในชุมชนควรจัดโครงการพาเยาวชนลงพื้นที่ทำนา เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำนา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.