การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยวิธีสอนแบบSQ4R THEDEVELOPMENTOF READING COMPREHENSION ENGLISH ACHIEVEMENT ANDANALYTICAL THINKINGOF PRATHOMSUKSA6 USING SQ4R TEACHING METHOD

ปาริชาติ ธีรกุล , ศิริพร พึ่งเพ็ชร์

Abstract


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีสอนแบบ SQ4R มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R ในภาคเรียนที่ 1       ปีการศึกษา2559จำนวน 28คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย1) แผนการจัดการเรียนรู้มีค่าความเหมะสมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.47 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.43-0.73 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.27-0.62 มีค่าความเชื่อมั่น 0.89      3) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์แบบปรนัย มีค่าความยากระหว่าง 0.33-0.73 ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง0.20-0.54 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบ SQ4R มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์กำหนด 80.31/79.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์กำหนด75/75 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์โดยวิธีสอนแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์โดยวิธีสอนแบบSQ4R มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Full Text:

PDF

Refbacksjournal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.