รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ปีงบประมาณ 2559 PROJECT EVALUATION REPORT ON DEVELOPING MORALS, ETHICS AND ETHICAL CODES OF CONDUCT FOR TEACHING PROFESSION IN GRADUATE DIPLOMA PROGRAM, 2016.

สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช, สิขรินทร์ ก้อนในเมือง, เรืองศิลป์ จําปาวงษ์

Abstract


รายงานการประเมินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินปัจจัยกระบวนการดำเนินงานและผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูประจำปีงบประมาณ 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบประเมินมาตราประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วมกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินเป็นผู้บริหาร อาจารย์ประจำ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานและอื่นๆจำนวน 148 คน แบ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.50 เป็นเพศชาย ร้อยละ 40.50 เป็นผู้บริหาร ร้อยละ 2.00 อาจารย์ผู้สอน ร้อยละ 3.40 นักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ร้อยละ 77.70 เจ้าหน้าที่ดำเนินงานและอื่น ๆ ร้อยละ 16.90 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90.50 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 6.10 และระดับปริญญาเอก ร้อยละ 3.40 มีประสบการณ์ทำงานต่ำกว่าสิบปี ร้อยละ 83.10 และประสบการณ์ทำงาน 10-19 ปี ร้อยละ 10.80ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 100 จากผลการประเมินคุณลักษณะความเป็นครูพบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีระดับความคิดเห็นต่อระดับผลการประเมินความเป็นครูของโครงการพัฒนาฯ อยู่ในระดับมาก          (=4.47, SD=0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยผลการประเมินจากมากไปน้อย พบว่า ด้านที่ 3 ด้านผลผลิต-เจตคติความเป็นครูที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.55, SD=0.43) รองลงมาคือ ด้านที่ 4 ด้านผลผลิต-ทักษะความเป็นครูที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก (=4.47, SD=0.47) และด้านที่ 1 ด้านปัจจัยและกระบวนการดำเนินงาน (=4.43, SD=0.45)      อยู่ในระดับมากเท่ากันกับด้านที่ 2 ด้านผลผลิต-ความรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการ (=4.43, SD=0.40)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.