ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการใช้โปรแกรมอดบุหรี่ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ FACTORS AFFECTING TO THE SUCCESS OF SMOKING CESSATION PROGRAMS OF HUAIBONG SUB- DISTRICT, MUANG CHAIYAPHUM DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE

พันทิพพา บุญเศษ, ยุพาภักดิ์ กรีรัมย์, ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา, กุลวดี คตชนะเลขา, วราวุฒิ มหามิตร

Abstract


การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโปรแกรมอดบุหรี่ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิในการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้ที่ติดบุหรี่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน ทำการศึกษาในช่วงเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแนวทางการสนทนากลุ่ม แนวการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตุ และแบบบันทึกที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วย วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย จากการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการใช้โปรแกรมอดบุหรี่ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ คือ 1) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการโดยใช้ความสมัครใจ 2) การตรวจประเมินประสิทธิภาพปอดเพื่อสร้างแรงจูงใจ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเพื่อเสริมพลังความตั้งใจ 4) การให้ยาลดความอยากบุหรี่และคลายเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ   5) มีนวัตกรรมการสร้างแรงจูงใจโดยการมอบเสื้อสามารถและประกาศนียบัตร ตลอดจน มีกระบวนการติดตามเป็นระยะและกระตุ้นเชิงสัญลักษณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดความยั่งยืนไม่กลับมาติดบุหรี่ซ้ำ และสามารถเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือกลุ่มติดบุหรี่กลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.