ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก FACTORS EFFECTING TO THE SUCCESS OF PUBLIC HEALTH VOLUNTEER FOR PREVENTION AND CONTROL DENGUE HEMORRHAGIC FEVER

ยุพาภักดิ์ กรีรัมย์, ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา, กุลวดี คตชนะเลขา, ตะวัน จําปาโพธิ์, วราวุฒิ มหามิตร

Abstract


การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ อสม. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ทำการศึกษาในช่วงเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแนวทางการสนทนากลุ่ม (Focused group guideline) และแนวการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview guideline) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ และใช้แนวทาง SWOT ในการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วย วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) จากการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า การที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีทักษะ ความรู้ เป็นแบบอย่างที่ดี และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกหมดไปจากชุมชน  อีกทั้งการได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐก็มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการในการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในด้านทรัพยากร กำลังคน และงบประมาณ ตลอดจนการสนับสนุนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งผลทำให้เกิดผลลัพธ์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.