ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

นายประมวล เหล่าสมบัติทวี และ ดร.พัชนี จินชัย

Abstract


การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) น่าจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนทางสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางสังคมและระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุข ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางสังคมกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3,281 คน โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 339 คน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และหาค่าความเที่ยงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์ของอัลฟาคอนบาร์ค มีค่าเท่ากับ 0.89, 0.74 และ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแบบตัวแปรเดี่ยว โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และสถิติทดสอบไค-สแควร์ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแบบหลายตัวแปร ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.