การจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

นายรัชวุธ สุทธิ และ ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิ

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในปัจจุบัน และเพื่อหาแนวทางการในการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ซึ่งมุ่งเน้นวิเคราะห์ในด้านพลังงาน ในอาคารตัวอย่าง 3 อาคาร คือ อาคารบรรณราชนครินทร์, อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ, อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยตรวจวัดหาค่าและช่วงเวลาที่มีค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานจริงในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งการสอบถามกิจกรรมการใช้และทำการระบุเวลาการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าใน ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ เพื่อนำไปวิเคราะห์วางแผนลำดับการจัดการด้านไฟฟ้า พบว่า การใช้ไฟฟ้าโดยรวมมีการใช้ลักษณะสม่ำเสมอ โดยมีค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 265.31 kW ช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด สำหรับการจัดการใช้ไฟฟ้าในรอบ 1 วัน คือ 09.00-16.00 น. เมื่อแบ่งกิจกรรมการใช้พลัง
ไฟฟ้าในอาคารตามประเภทห้องนั้น พบว่า ประเภทห้องเรียนและห้องสมุด มีความต้องการพลังไฟฟ้ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับห้องประเภทอื่น โดยมีสัดส่วนความต้องการพลังไฟฟ้า ในระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และ อื่นๆ เท่ากับ 28%, 50% และ22% ตามลำดับ ซึ่งการจัดการด้านไฟฟ้าในช่วงนี้ ควรใช้วิธีการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และลดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ได้แก่ การใช้บัลลาสต์สูญเสียพลังงานน้อย การใช้หลอดประหยัดพลังงาน การเปลี่ยนใช้ชุดหลอดไฟฟ้าและบัลลาสต์ ประหยัดพลังงาน การใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ การเพิ่มอุณหภูมิความเย็นเครื่องปรับอากาศ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.