การพัฒนาบทเรียนบทเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามรูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเอง เรื่อง ระบบสื่อสารสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์รายวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อารีรัตน์ วีระโจง , ลักขณา เก่วใจ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองเรื่อง ระบบสื่อสารสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์รายวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนสอบก่อนเรียน3)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา จำนวน 36 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างสุมแบบเป็นกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐานโดยใช้t-test

           ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเอง เรื่อง ระบบสื่อสารสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์รายวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ82.83/83.70โดยมีค่าตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองเรื่องสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .053 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี4มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองอยู่ที่ระดับมาก


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.