ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการนำโครงการจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปปฏิบัติสู่ผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ดร.เมตต์ เมตต์การุณ์จิต

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (2) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการนำโครงการจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯไปปฏิบัติสู่ผลสำเร็จ การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ในเชิงลึกควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยในเชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่าง 202 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กร มีจุดแข็ง 11 ปัจจัย จุดอ่อน 5 ปัจจัย (2) ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม มีจุดแข็ง 7 ปัจจัย จุดอ่อน 6 ปัจจัย (3) ด้านการเงิน (รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์) มี
จุดแข็ง 11 ปัจจัย จุดอ่อน 7 ปัจจัย สำหรับปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านองค์ประกอบภายนอก พบว่า ด้านโอกาสมี 11 ปัจจัย และปัญหาอุปสรรค 9 ปัจจัย ขั้นตอนที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ จากนั้นนำร่างยุทธศาสตร์เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขได้ข้อสรุปเป็นยุทธศาสตร์ฯเชิงรุก ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลักๆ เรียกโดยย่อว่า DPISR Strategy ได้แก่การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติ (Deployment) การทำความตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Implementation) การระเบิดจากข้างใน (Strengthen Community Action) และการสร้างผลสัมฤทธิ์ (Results) โดยแต่ละยุทธศาสตร์จะมีแผนงานและโครงการรองรับ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.