การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิชาเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มณฑล ตั้งพงษ์ภา , ศิรินันท์ ถนัดค้า

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาคปกติที่ลงทะเบียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน 30 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมมติฐานโดยใช้การทดสอบ t-test

ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เท่ากับ 81.25/84.25 ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้2)คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .053) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.