ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ขวัญใจ ธรรมกุล , บุญพิสิฐษ์ ธรรมกุล , ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา

Abstract


การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้การวิจัยแบบย้อนหลังมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ตำบลโนนสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ คณะทำงานพัฒนาเยาวชนตำบลโนนสำราญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 23คน ทำการศึกษาระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแนวทางการสนทนากลุ่มแนวการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกต และแบบบันทึกภาคสนาม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นและ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วย วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบและ การวิเคราะห์แบบอุปนัย  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตำบลโนนสำราญ  ได้แก่ 1) การประสานการทำงานและร่วมมือกันให้ทำหน้าที่ในการดำเนินงานแต่ละฝ่ายอย่างเข้มแข็ง 2) ส่งเสริมให้พ่อแม่มีทักษะพูดคุยกับลูกอย่างเปิดใจเรื่องความรักความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์  3) การสนับสนุนให้โรงเรียนมีการเรียนการสอนเรื่องทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน4)การวางแผนการทำงานเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะมีเพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์  5)การรณรงค์สื่อสารให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบเพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 6)การจัดให้มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นครอบคลุมบริการทุกด้าน  7)ระบบบริการที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งด้านสุขภาพ การศึกษาและด้านสังคม โดยการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของตัววัยรุ่น 8)การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่น และ 9)การพัฒนาข้อมูล เพื่อประเมินผลและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.