การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน รายวิชาทักษะการสอนและการฝึกกีฬามวยไทย โดยนักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2558

ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาพลศึกษา ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการสอนและการฝึกกีฬามวยไทย เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงดำเนินการวิจัยเพื่อประเมินการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการสอนและการฝึกกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับสำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทักษะการสอนและการฝึกกีฬามวยไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 39 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการสอนและการฝึกกีฬามวยไทย แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม 3 อันดับแรก จากทั้งหมด 6 ด้าน คือภาพรวมด้านผู้สอนมากที่สุด ( =4.70) รองลงมาคือด้านผู้เรียน (สำหรับผู้เรียนประเมินตนเอง) ( =4.53) และด้านการวัดและประเมินผลการเรียน ( =4.49)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.