การจัดการความรู้สู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทศพร พีสะระ

Abstract


การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การค้า การแข่งขันในด้านธุรกิจ ตลอดจนวัฒนธรรมข้ามชาติ ได้ส่งผลให้องค์กรจำเป็นต้องเตรียมบุคคลที่มีอยู่ในองค์กรกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในการปรับสภาพไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะปัจจุบันทรัพย์สินที่มีค่ามาที่สุดในองค์กรกลับไม่ใช้วัตถุหรือสิ่งของที่จับต้องได้ แต่กลายเป็นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยนำเอาการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนานั้น ย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในปัจจุบัน โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามสภาพบริบทขององค์กร ความรวมมือของส่วนงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหาร และผู้ที่รับผิดชอบภายในองค์กร เพื่อที่จะนำเอาการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคคลได้อย่างเหมาะสม บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายแนวทางการนำเอาแนวคิดการจัดการความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร โดยยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.