การบริหารงานวิชาการในช่วงชั้นที่ 4 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7

อิสระพงศ์ ถนัดค้า

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีตำแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำนวน 396 คน เครื่องมือ  ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ LSD

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.