การพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสีชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5

ดร.รัชนีกร บุญดี

Abstract


การพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโดยใช้การวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสีชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดกับครูใน         2  ด้าน คือ ด้านที่ 1 ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ด้านที่ 2 ให้มีความสามารถในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ที่เกิดจากกระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยได้นำไปใช้ในการดำเนินการ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งมีวงจรการทำงานประกอบด้วย ขั้นการวางแผนการดำเนินงาน (Planning) ขั้นลงมือปฏิบัติตามแผน (Action) ขั้นการสังเกต (Observation) และขั้นการสะท้อนผลกลับ (Reflection) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 11  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามความต้องการ แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำวิจัย แบบบันทึกปัญหาของครู  แบบบันทึกขั้นตอนการทำวิจัย แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกคำปรึกษาของครู แบบบันทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์การติดตามการปฏิบัติงานของครู แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำวิจัย และแบบประเมินรายงานการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ  ใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.