การบูรณาแบบประเมินวาทกรรมของครูสู่บริบทชั้นเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย The integration of the Self-evaluation of Teacher Talk (SETT) Framework in the Thai EFL Classroom context

ระวิสุดา บุญครอง

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอคุณลักษณะเฉพาะของแบบประเมินวาทกรรมของครูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการสะท้อนคิดของครูผู้สอนในบริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศของไทย จากการศึกษาพบว่า แบบประเมินวาทกรรมของครูเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ        ซึ่งเอื้อต่อการวิเคราะห์และประเมินวาทกรรมในชั้นเรียนของครูผ่านกระบวนการสะท้อนคิด อีกทั้งยังมีส่วนช่วยผู้สอนให้เกิดความตระหนักพร้อมกับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน          เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการมีส่วนร่วม        ของผู้เรียนและ การสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.