ผลของการใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานการเล่านิทานร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ The Effect of Using Blended Teaching Method of Story-telling with the Multimedia to Study Learning Interest Behavior Levels of Prathomsuksa 3, Demonstration School, Buriram Rajabhat University

อนล สวนประดิษฐ์ , บรรพต วงศ์ทองเจริญ , เวียงพิงค์ ทวีพูน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของนักเรียน        โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานการเล่านิทานร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดีย 2) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานการเล่านิทานร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดียและ        3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบผสมผสานการเล่านิทานร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดีย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลองประเภทกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 14 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม ด้วยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) สื่อมัลติมีเดีย เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ               3) แบบประเมินระดับพฤติกรรมความสนใจการเรียนของนักเรียน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบประเมินระดับความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนและโดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 41.42 3) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.