การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเหนือหน่วยเสียงด้านทำนองเสียง กับเจตนาในการสื่อสารของถ้อยคำในสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย A comparison of Relationships between the Suprasegmental Features of Intonation and Purposes of Communication of Words on Line Stickers in Thai Language

จอมขวัญ สุทธินนท์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเหนือหน่วยเสียงด้านทำนองเสียงกับเจตนาในการสื่อสารของถ้อยคำในสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณร่วมกับเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือตารางการรวบรวมและตารางการวิเคราะห์สติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงตกจากจำนวนสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงตกทั้งหมด 113 อัน สติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย        ที่มีทำนองเสียงขึ้นทั้งหมด 189 อัน พบว่าสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงตกที่แสดงเจตนาบอก        ให้ทราบมีมากที่สุด จำนวน 88 อัน คิดเป็นร้อยละ 77.89 เช่นเดียวกับสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนาบอกให้ทราบมีมากที่สุด จำนวน 115 อัน คิดเป็นร้อยละ 60.84 ส่วนสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย       ที่มีทำนองเสียงตกที่แสดงเจตนาเสนอแนะมีน้อยที่สุด จำนวน 1 อัน คิดเป็นร้อยละ 0.98 เช่นเดียวกับสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนาเสนอแนะมีน้อยที่สุด จำนวน 1 อัน คิดเป็นร้อยละ 0.53 นอกจากนี้ ไม่พบสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงตกที่แสดงเจตนาคาดคะเน ในขณะที่สติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนาคาดคะเนพบน้อยที่สุด ซึ่งเท่ากับสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย         ที่มีทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนาเสนอแนะ จำนวน 1 อัน คิดเป็นร้อยละ 0.53

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.