การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการสะท้อนคิดของครู เพื่อสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ The Development of Information System for teachers’ Reflection to Support Professional Learning Community

ยุมนา ศรีจันทร์ดี , กนิษฐ์ ศรีเคลือบ , สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการสะท้อนคิดเพื่อสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 20 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ
1) เป็นครูที่มีการดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 2) เป็นครูในโรงเรียนที่ได้เผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ 3) เป็นครูในโรงเรียนที่ได้รับการขับเคลื่อนแนวคิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับโรงเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามความพึงพอใจแบบออสกูด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของระบบสารสนทศในการสะท้อนคิดที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ง่าย เนื้อหาภายในระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง      และครอบคลุมตามวิธีปฏิบัติชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน มีการจัดวางไว้อย่างเป็นหมวดหมู่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.