การจัดการความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนแก้ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก

นางนวพร รักขันแสง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการสอนนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อขยายและสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมการสอนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก ของภาคีความร่วมมือในศูนย์เครือข่ายห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-3 ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยต้อน ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม
จำนวน 1 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จำนวน 1 ฉบับ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.