คุณภาพชีวิตของการทำงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ The Quality of Teacher’s Work Life Affecting the Performance in Accordance with Professional Standards

มานะ สินธุวงษานนท์ , และนัฐยา บุญกองแสน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของการทำงานของครู 2) ศึกษาระดับ   การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 3) ศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของการทำงานที่ส่งผลต่อ     การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 4)กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ     การทำงานของครู โดยใช้วิธีการวิจัยแบบสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 จำนวน 346 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตของการทำงานของครู     อยู่ในระดับมาก 2) ระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพอยู่ใน ระดับมาก 3) องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของการทำงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความสมดุล    ของชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการอบรมและพัฒนา และด้านความมีอิสระ      ในการทำงาน 4) ผลการกำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของการทำงานของครูประกอบด้วย 1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของการทำงานด้านความสมดุลของชีวิต          2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านการอบรมและพัฒนา 4) ด้านความมีอิสระ           ในการทำงาน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.