ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 Factors affecting effectiveness of personnel administration of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area Office 7

สมทรง กิจจาชาญชัยกุล , นิเทศ ตินณะกุล , อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล 3) หาแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานบริหารบุคคล จำนวน 345 คน ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน             และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บรรยากาศองค์การ ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สิ่งแวดล้อม 2) ระดับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การสร้างขวัญกำลังใจ ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การรักษาทรัพยากรบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจ วัฒนธรรมองค์กร ความฉลาดทางอารมณ์ ความเป็นผู้นำ บรรยากาศองค์การ และเทคโนโลยีในงาน มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคล ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลเท่ากับ .848 และปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลได้ร้อยละ 71.8 และ 3) แนวทางพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล พบว่า การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี          เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ มีการจัดสวัสดิการและสิทธิพิเศษที่เหมาะสม      และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นมีเหตุผลรับรู้อารมณ์ตนเอง อารมณ์ผู้อื่นสามารถบริหารตามแผนได้    ประสบความสำเร็จ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.