การศึกษาการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 The Study of The Effective Human Resource Management from Small-sized School In Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2

สันติ จันจำปา , สุวิมล ตั้งประเสริฐ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา การศึกษาการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลที่จำแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทำงาน          และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 103 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ใน        การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ     และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารงานบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง             2) การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลระหว่างตามเพศและประสบการณ์ในการทำงาน ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) แนวทางการบริหารงานบุคคล คือ การกำหนดคุณสมบัติบุคลากร    ควรกระจายอำนาจให้โรงเรียนและบุคคลอื่นเข้าร่วม โรงเรียนควรจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้เป็นรูปธรรม จัดทำแผนอัตรากำลังคนทั้งหมด ผู้อำนวยการโรงเรียน ควรมีอำนาจสรรหาบุคลากร กำหนดเกณฑ์    ที่ชัดเจน โปร่งใส ชื่อถือได้ สร้างความตระหนักให้มีส่วนร่วมคัดเลือก มีวิธีสะท้อนผล ให้ข้อเสนอแนะ       วางใจเป็นกลาง และยอมรับการตัดสินใจคนอื่น รวมถึงติดตาม ประเมินงาน พัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง         สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างแรงจูงใจ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ควรหาปรึกษาหารือ มีความชัดเจน มีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใสมีส่วนร่วม ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย สุจริต และสร้างขวัญกำลังใจที่หลากหลาย           ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดอบรมให้ความรู้การประเมินผลงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.