การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ An Evaluation of the Bachelor of Education Program in Physical Education (Revised curriculum 2013) at the Institute of Physical Education Chaiyaphum-Campus.

จริญญา สมานญาติ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารหลักสูตร จำนวน 7 คน คณาจารย์ จำนวน 10 คน นักศึกษาที่กำลังศึกษา       อยู่ชั้นปีที่ 3-5 จำนวน 146 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 42 คน และครูพี่เลี้ยง จำนวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 247 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน  4 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำนวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านบริบท โดยรวมคณาจารย์เห็นว่ามี            ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนนักศึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมคณาจารย์และนักศึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ด้านกระบวนการ โดยรวมคณาจารย์เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนนักศึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4) ด้านผลผลิต โดยรวมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.