จิตสาธารณะ : สิ่งที่สังคมต้องการ Public mind : what the social needed

อริสา นพคุณ , วีระ โอบอ้อม , ไสว กันนุลา

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอทัศนะเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยและสังคมโลกกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากถ้าหากสังคมใดคนในสังคมมีจิตสาธารณะจะทำให้สังคมนั้น ๆ มีความน่าอยู่    ผู้คนถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากสังคมใดผู้คนขาดจิตสาธารณะ ต่างคนต่างอยู่ จะทำให้สังคมนั้นหว้าเหว่เงียบเหงา เพราะขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางสังคม จากการศึกษาพบว่า จิตสาธารณะ จิตสำนึกสาธารณะ จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม จิตสำนึกเพื่อสังคม จิตสำนึกเพื่อมวลชน จิตอาสา มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ การดูแลรักษาของส่วนรวม การรับผิดชอบของส่วนรวม การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และการใช้ของส่วนรวม ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ ประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดู การรับรู้ความสามารถของตน เจตคติต่อจิตสาธารณะ และการได้รับแบบอย่างหรือตัวแบบ บุคคลที่มีจิตสาธารณะจะมีลักษณะพิเศษที่โดดเด่น คือ การสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ยินดีที่จะทำด้วยความเต็มใจเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี     เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของอาสาสมัคร และมีคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่นได้ แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะจะต้องบูรณาการทั้งแนวคิด หลักการ และเทคนิควิธีต่าง ๆ ใช้หลักของการสร้างประชาคมที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือร่วมใจ และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เช่น ความรัก ความรู้ กระบวนการเรียนรู้     ความเป็นธรรมชาติ การใช้ตัวอย่างที่ดีในสังคม การจัดการสภาพแวดล้อม และการใช้บทบาทของสื่อมวนชน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.