ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครราชสีมา Leadership Affecting Effectiveness of Thai Women Empowerment funds Administration in NakhornRatchasima Province

นรินทิพย์ กาญจนศิริ , นิเทศ ตินณะกุล , ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา 2) ศึกษาระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา 3) ศึกษาภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครราชสีมา        ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างคือ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 32 ตำบล ได้มาโดย       การสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เวอร์ชั่น 11 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย            ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับประสิทธิผลการบริหารงานกองทุนภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานกองทุนภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้นำด้านวิสัยทัศน์ ด้านความรู้ ด้านความสามารถในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต มีอิทธิพลร่วมกันต่อประสิทธิผลการบริหารงานกองทุนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับประสิทธิผลการบริหารงานกองทุนเป็น .806 และปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลการบริหารงานกองทุนได้ ร้อยละ 64.9 การพัฒนาภาวะผู้นำทำได้โดยผู้บริหารต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาวิสัยทัศน์อยู่เสมอพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารกองทุนควรมีความจริงใจ     และความตรงไปตรงมา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.