ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 Factors Affecting to Curriculum Administration Effectiveness in school under Secondary Educational Service Area Office 32

ทนงศักดิ์ นาคแก้ว , บรรจบ บุญจันทร์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยใช้วิธีการวิจัยแบบวิจัยสำรวจจากตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 20 คน ครู จำนวน 214 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 274 คน ได้มาโดยการจับฉลากโดยการสุ่มอย่างมีระบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรวัดประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.79,S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน      2) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                (= 3.71,S.D.=0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่าอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย 3) ปัจจัยผู้บริหาร ปัจจัยครู ปัจจัยสื่อวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยอาคารสถานที่ และปัจจัยงบประมาณ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเท่ากับ .917

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.