การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ เรื่อง โครงสร้างอะตอม วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวีธาภิเศก A study of the efficiency by using supplementary skill exercises on atomic structure via inquiry approach activities (5e) on physical science for Matthayomsuksa 5 students of Taweethapisek school

วรณัน กิตติ์ดำรงเดโช , เจริญศักดิ์ เลางาม , บรรจบ บุญจันทร์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ        กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนทวีธาภิเศก จำนวน 31 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ชุดฝึกทักษะ แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.15/81.18 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่าการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะควบคู่กับการสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในครั้งนี้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.