การพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 The development of student council’s implementation in operation educational school under the secondary educational service area office 32

อิสระ ชุมศรี , สรรฤดี ดีปู่

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานสภานักเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานสภานักเรียนและ 3) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ สภานักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 322 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกนโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การดำเนินงานสภานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาโรงเรียน และด้านการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อยู่ระดับมากทุกด้าน 2) ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานสภานักเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) แนวทางพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียน     ควรสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ควรสร้างเครือข่ายสภานักเรียนและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.