การพัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 The development of information management’s schools in the secondary educational service area office 32

วันชัย ก้อมน้อย , สรรฤดี ดีปู่

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 354 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความเรียง ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ระหว่างประสบการณ์ทำงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศควรใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน ควรออกแบบให้ใช้งานง่าย มีการแจ้งเตือนในระบบที่ชัดเจน สามารถกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลจำแนกตามผู้ใช้งานได้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.