ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารของนักวิชาการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา Factors influencing communication efficiency of education officer under district local administration Nakhon Ratchasima

สุวรรณภี จันทร์บูรณ์ , บรรจบ บุญจันทร์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการสื่อสารของนักวิชาการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาระดับปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารของนักวิชาการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารของนักวิชาการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมากลุ่มตัวอย่างเป็นนักวิชาการศึกษา จำนวน 181 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณขั้นตอนผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับประสิทธิภาพการสื่อสารของนักวิชาการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่สุด คือ ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร 2) ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารของนักวิชาการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปัจจัยภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ปัจจัยเวลาในการสื่อสาร 3) ปัจจัยภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ปัจจัยทัศนคติที่มีต่อการสื่อสาร ปัจจัยเวลาในการสื่อสาร และปัจจัยฐานะตำแหน่งหรือสถานภาพของผู้สื่อสาร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารของนักวิชาการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับประสิทธิภาพการสื่อสารเท่ากับ .718 และปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิภาพการสื่อสารของนักวิชาการศึกษาได้ร้อยละ 51.5

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.