ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 Factors affecting educational management participation of schools under secondary educational service area office 31

เชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร , บรรจบ บุญจันทร์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 และ 3) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31กลุ่มตัวอย่างคือ คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 259 คนกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เวอร์ชั่น 11 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยภาพรวมและรายปัจจัยอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยครูในโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนปัจจัยคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 3) ปัจจัยคณะกรรมการสถานศึกษา ปัจจัยผู้บริหาร และปัจจัยชุมชนมีอิทธิพลร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเท่ากับ .465 และปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ร้อยละ 21.6 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานดังนี้Ŷ=2.686+2.686+.123X1+.083X3+.096X5, Ẑ=.212Z1+.180Z3+.153Z5

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.