ผลการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่มีต่อความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา The Effect of the Camp Activity Management Developing English Skills on the Communicative Speaking Ability of Primary Level Students

ประยูร เชาวนีนาท , อิสระพงศ์ ถนัดค้า

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสาร และ 2) ผลสะท้อนจากการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จากโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 โรงเรียน อำเภอเมืองชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โรงเรียนละ 10 คน    รวมจำนวน 50 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม 6 แผน แบบทดสอบปฏิบัติการทักษะการพูด แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบสัมภาษณ์ครูผู้นำนักเรียนร่วมกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีมาก และ 2) ผลสะท้อนจากการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติทักษะภาษา ได้แก่ การฟัง-พูด การอ่าน การเขียน และการร่วมมือกิจกรรมต่าง ๆ มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และผลการสัมภาษณ์ครู พบว่า การจัดบรรยากาศค่ายเอื้อต่อกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนสนุกสนาน มีความสุขและ กระตือรือร้นต่อการเรียน และมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกปฏิบัติการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้สามารถจดจำความรู้ดีขึ้น และครูสามารถนำวิธีการจัดกิจกรรมไปใช้ในจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้

 

คำสำคัญ : กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ, ความสามารถในการพูด, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.