การพัฒนาการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ The Development of Web-Based Instruction through Information Technology for Life Subject of Students in Chaiyaphum Rajabhat University

ศิรินันท์ ถนัดค้า , มณฑล ตั้งพงษ์ภา , อิสระพงศ์ ถนัดค้าอธิษฐาน ใชยเรือง ,

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80             2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์         รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อชีวิต 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจทางการเรียน         สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมมติฐานโดยใช้การทดสอบ (t-test – Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ                  เท่ากับ 82.20/85.00 โดยมีค่าประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ เท่ากับ 80/80 2) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    หลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    เพื่อชีวิต สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในที่ระดับมากที่สุด ( =4.57, S.D. = 0.51)

 

คำสำคัญ : บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ประสิทธิภาพของบทเรียน, ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.