การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา Development of Teacher Performance Indicators in Child Development Center of Local Government Organization Nakhon Ratchasima

นฐพร มิ่งขวัญ , บรรจบ บุญจันทร์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลตัวบ่งชี้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 306 คน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมลิสเรล ผลการศึกษา พบว่า1) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด      คือองค์ประกอบการพัฒนาตนเองและมนุษย์สัมพันธ์  องค์ประกอบที่ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การวัดผลและการประเมินผล 2) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโมเดลของตัวบ่งชี้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ทุกองค์ประกอบมีน้ำหนักองค์ประกอบในระดับที่ยอมรับได้ (มากกว่า 0.30)        ทุกองค์ประกอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยองค์ประกอบด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานมีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด (19.28) แสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 9 ด้าน 1) ความพึงพอใจ 2) การพัฒนาตนเอง         3) มนุษยสัมพันธ์ 4) ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 5) ขวัญกำลังใจ 6) ความร่วมมือกับผู้ปกครอง 7) นโยบายการบริหาร 8) การวัดผล 9) การประเมินผล เป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ซึ่งได้ปรับโมเดลค่าดัชนีวัดความกลมกลืนอยู่เกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างดี  โดยมีค่า x2= 25.30, df =19,    p-value = 0.15, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.033 โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 

คำสำคัญ : ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู, ตัวบ่งชี้

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.