มาตรฐานการอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ Graduate Education Standards for Rajabhat Universities

ชัชจริยา ใบลี

Abstract


มาตรฐานการอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาความคาดหวังว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งและหลายหลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สามารถจัดการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ และนักศึกษา ต้องร่วมมือกันโดยคำนึงคุณภาพให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ถือว่า “การวิจัย” เป็น “หัวใจ” ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นทั้งนักศึกษาและอาจารย์ต้องทำวิจัยโดยนักศึกษาต้องเรียนด้วยกระบวนการวิจัยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ อาจารย์ต้องทำวิจัยและนำประสบการณ์จากการวิจัยไปถ่ายทอดให้นักศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดให้เคร่งครัดเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การกำกับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์              5) หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน และ 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตรต้องคำนึงถึงเพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์             ที่กำหนดไว้

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.