การพัฒนาการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิค KWDL The Reading the Main Ideas and Analytical Thinking Development of Prathomsuksa 5 Students by Using KWDL Technique

อรุณรัตน์ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์, รัชกร ประสีระเตสัง

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์กำหนด 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิค KWDL ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เปรียบเทียบความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง จำนวน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือ ที่ใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านจับใจความ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบอัตนัย จำนวน 1 ฉบับ 2 ข้อ สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) ผลการศึกษาพบว่า 1) การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 91.63/89.52 2) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 3) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.