การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา Developing E-Sarn Traditional Play Packaged for Kindergarten 3 Students Under Municipal School v (Watpajittasamakkee), Education Office, Nakhon Ratchasima Municipality

ชนัญญา ประครองญาติ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาค่าดัชนีประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80               2) เปรียบเทียบการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมกับหลังการใช้ชุดกิจกรรม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน*โดยใช้วิธีการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 20 คน ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน จำนวน 10 แผน 2) แบบประเมินความสามารถในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าดัชนีประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เท่ากับ 81.33/84.87 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลเปรียบเทียบการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05        3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานอยู่ในระดับมาก

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.