การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The Development of Computer Assisted Instruction Lesson on Living Things for Prathomsuksa 5 Students

ศณิตตา โกกลางดอน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 18 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย     และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.27/83.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตอยู่ในระดับมาก

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.