ประสิทธิภาพการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ THE EFFECTIVENESS OF SERVICE OF INSTRUCTION MATERIAL AND AUDIO IN CHAIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY

กานต์ แสนยาโต

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ จำนวน 60 คน และนักศึกษา จำนวน 323 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า การใช้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ โดยเฉลี่ย 2 - 3 สัปดาห์ต่อครั้ง ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ได้แก่ 1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ว่างานบริการโสตทัศนูปกรณ์สามารถช่วยทำอะไรได้บ้าง 2) ควรมีการสอบถามผู้ที่ไม่เคยมาใช้บริการถึงสาเหตุ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.