ยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการนำนโยบายโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 STRATEGY AFFECTING PRACHARATH SCHOOL POLICY IMPLEMENTATIONUNDERUDON THANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

วานิตย์ สิมงาม , บรรจบ บุญจันทร์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับยุทธศาสตร์การนำนโยบายโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติ2) ศึกษาระดับการนำนโยบายโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติและ 3) ศึกษายุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการนำนโยบายโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 16 คน ครูโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 284 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยแบบ Enter Method ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการนำนโยบายโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2)ระดับยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการนำนโยบายโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3) ยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการนำนโยบายโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 9 มีอิทธิพลร่วมกันที่ส่งผลต่อการนำนโยบายโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างยุทธศาสตร์เหล่านี้กับการนำนโยบายโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติเป็น .828  และยุทธศาสตร์เหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนการนำนโยบายโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติได้ร้อยละ 68.6

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.