การพัฒนาตัวบ่งชี้ค่านิยม 12 ประการ ของผู้เรียนที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ DEVELOPMENT OF 12 VALUE INDICATORS OF LEARNERS UNDER PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICES IN CHAIYAPHUM PROVINCE

สุจินดา คำอู, สุนันท์ สีพาย

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ค่านิยม 12 ประการและยืนยันองค์ประกอบค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1,200 คนที่ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีค่าความเชื่อมั่น .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นทดสอบสมมติฐาน ค่าสถิติไค-สแควร์ ดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทียบ CFI ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีไม่อิงเกณฑ์Tucker-Lewis Index (TLI) ดัชนีค่ารากกำลังสองเฉลี่ยของ ความคาดเคลื่อนในการประมาณค่า ดัชนีค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Mplus Version 7.2 ผลการวิจัยพบว่าผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ค่านิยม 12 ประการ และเพื่อยืนยันองค์ประกอบค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ พบว่าได้ทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้และผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจำลองการวัดตัวบ่งชี้ค่านิยม 12 ประการ ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้างพิจารณาได้จากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ มีค่า 2.218 df มีค่า 6 p-value มีค่า 0.8986 CFI มีค่า 1.000 TLI มีค่า 1.002 RMSEA มีค่า 0.000 SRMR มีค่า 0.006 และค่า /df มีค่า 0.3696


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.