ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา FACTORS AFFECTING THE PROCUREMENT MANAGEMENT OF SCHOOLS UNDER NAKHONRATCHASIMA PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

กัญญารัตน์ ประทุม , บรรจบ บุญจันทร์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการบริหารงานพัสดุ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 21 คนครู จำนวน 283 คนและเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย โดยปัจจัยการวางแผน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2) ระดับการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3) ปัจจัยงบประมาณ และปัจจัยการกำหนดความต้องการร่วมกันทำนายการบริหารงานพัสดุได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <.001) ซึ่งตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายการผันแปรการบริหารงานพัสดุได้ร้อยละ 38.1             (R2 = 0.381)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.